anima humana logo stowarzyszenie anima humana opp poczta anima humana
Wybierz język... flaga polska flaga niemiecka

STATUT STOWARZYSZENIA

Statut Stowarzyszenia "Anima Humana" nadany Stowarzyszeniu uchwałą nr 3 Walnego Zebrania w dniu 13 października 2012r. ze zmianami zgodnymi z uchwałą nr 6 Walnego Zebrania z dnia 19 stycznia 2013r., uchwałą nr 3/2015 Walnego Zebrania z dnia 18 sierpnia 2015r., uchwałą nr 1/2016 Walnego Zebrania z dnia 2 lutego 2016r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę "Anima Humana" w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
§ 2
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych zawiązanym w celu pomocy osobom starszym o różnym stopniu samodzielności, niepełnosprawnym, osamotnionym i przewlekle chorym oraz innym potrzebującym wsparcia będącym obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcami.
§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest Mikołów. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
§ 4
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 5
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony, posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
§ 6
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
§ 7
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw. Pracownikiem Stowarzyszenia może także zostać członek Stowarzyszenia niezależnie od pełnionych ról w Stowarzyszeniu. Umowę o pracę z przyszłym pracownikiem podpisują dwie osoby z Zarządu w tym prezes lub wiceprezes.
§ 8
Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą podlega prawnej ochronie. Znakiem są trzy postacie trzymające się za ręce pod kolorowym niebem.
logo stowarzyszenia
§ 9
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
Rozdział II
Cele i środki działania
§ 10
Celem Stowarzyszenia jest działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej na rzecz osób starszych (w tym w wieku emerytalnym), niepełnosprawnych , samotnych oraz członków Stowarzyszenia.

>> Kliknij ikonę pdf aby przeczytać cały Statut..


Chcesz aby Nasza działalność dalej się rozwijała?
dotacja anima humana
Strona główna   Aktualności   Kontakt   Kopiowanie całości lub fragmentów bez zgody autora zabronione. monitoring pozycji admin Czernecki Dariusz Google